คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ การอำนวยความสะดวกของทางราชการ พ.ศ.2558


การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 64.95 KB


การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 79.88 KB


การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 69.37 KB


การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 44.28 KB


การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 51.19 KB


การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 47.91 KB


การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาดไฟล์ 43.44 KB