หลักสูตรสถานศึกษาฉบับปรับปรุง 2560 (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561)

หลักสูตรกลุ่มสาระของโรงเรียนดอนแรดวิทยา ฉบับปรับปรุ่ง 2560

  1. กลุ่มสาระภาษาไทย

  2. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

  3. กลุ่มสาระคณิตศาสตร๋

  4. กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

  5. กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

  6. กลุ่มสาระศิลป ดนตรีนาฎศิลป์

  7. กลุ่มสาระสุขศึกษา พละศึกษา

  8. กลุ่มสาระการงานอาชีพ

  9. กิจกรรมแนะแนว

  10. คลิกที่นี้