ระบบ ปพ. 5 ออนไลน์

ระบบ ปพ. 5 ออนไลน์

พัฒนาโดย นายปรีชา ทองมา ครูชำนาญการพิเศษ เป็นระบบที่ทำงานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความต้องการของระบบคือ

Web Server ที่รองรับการประมวลผลภาษา PHP และระบบฐานข้อมูลใช้ Mysql

ภาพแสดงระบบการทำงานโดยรวม

กำหนดจุดประสงค์/ตัวชี้วัดรายวิชา


นำเข้าข้อมูลรายวิชาโดยครูผู้สอนแต่ละคน


กำหนดการวัดผล


ลงทะเบียนเรียน

ผ่านระบบลงทะเบียนโดยนักเรียน

ระบบลงทะเบียนเรียนและรายงานการเรียนสำหรับนักเรียน


ระบบรายงานปพ.5

สนใจระบบติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0942247364

ตัวอย่างการพิมพ์เอกสารปพ. หลังดำเนินการเสร็จ