ประวัติความเป็นมาของ โรงเรียนดอนแรดวิทยา

โรงเรียนดอนแรดวิทยา ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 จัดตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ บนเนื้อที่ 38 ไร่ 18 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ โคกบัวเสียว ตำบลดอนแรด เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา ขณะนั้นมีอาคารเรียนชั่วคราว 1 หลัง 4 ห้องเรียน มีนักเรียนมาสมัครเรียนรุ่นแรก 2 ห้องเรียน จำนวน 90 คน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายฐิตวัฒน์ พิลึก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ปีการศึกษา 2525 โรงเรียนดอนแรดวิทยาได้รับงบประมาณพัฒนาการเรียนการสอน อาคารเรียน บุคลากร บ้านพักครู บ้านพักนักการภารโรง และกรมสามัญศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (ม.พ.ช. 2 รุ่น 1) ระยะดำเนินการปี พ.ศ. 2526 – 2530 ทำให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นตามลำดับ

โรงเรียนดีประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 ตำบล)

โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเป็นความสำคัญสูงสุดในการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นชนบทซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่มักด้อยโอกาสในการได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ

จากการรายงานของธนาคารโลก พบว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ในการขยายโอกาสทางการศึกษา ขณะที่คุณภาพของการจัดการศึกษามีแนวโน้มลดลงจะมีแต่เฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงได้กับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา(The World Bank,2009) แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตท้องถิ่นชนบทยังด้อยคุณภาพ

http://deetambon.esdc.go.th/