ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนดอนแรดวิทยา

1. นายฐิติวัฒน์ พิลึก 2522 – 2530

2. นายสมาน จงอ้อมกลาง 2530 – 2532

3. นายจีรศักดิ์ จันทร์ช่วงโชติ 2532 – 2535

4.นายสมเกียรติ์ พาณิชย์กิจเจริญ 2535 – 2537

5.นายพินิจ ดลเสมอ 2537 – 2538

6.นายเมธี แตงจันทึก 2538 – 2542

7.นายเกษม ลาดสะอาด 2543 – 2544

8.นางวนิดา ศรีเลิศ 2544 – 2548

9.นายเจริญศิลป์ ราชเจริญ 2548 – 2553

10.นายบุญเรือง พจนาโสภา 2553 – 2559

11.นายสุพันทร์ พุฒตาล 2559-ปัจจุบัน

ภาพดอนแรดวิทยาในอดีต (เก่ากว่าปี 2553)