โรงเรียนดอนแรดวิทยา เป็นโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียนที่ผ่านการประเมินจาก สมศ. รอบ ๓ ตาม นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษา เพื่อโอกาส และความ เสมอภาคทางการศึกษาของเด็กทุกคนได้เรียนโรงเรียนดี มีคุณภาพ และมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และพัฒนาไปสู่ โรงเรียน 4.0 ต่อไป

ตราประจำโรงเรียน

รูปรัศมีครอบ ด.ร.ว. อยู่เหนือวงกลมมีคำขวัญและคติธรรมภายในมีคบเพลิงและรวงข้าว ชื่อโรงเรียนในแถบแพร

สีประจำโรงเรียน แสด – ดำ

สีแสด หมายถึง สีแห่งความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาเปรียบเสมือนสีเปลวไฟที่เปล่งรัศมีของความสว่างให้แก่มวลมนุษย์ได้ สว่างไสวเช่นเดียวกับการศึกษาช่วยทำ ให้มนุษย์มีความสว่างทางสติปัญญาส่องนำทางสร้างชีวิต

สีดำ หมายถึง สีแห่งความเข้มแข็ง อดทน บากบั่นไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากใดๆ ทั้งสิ้น มุ่งมั่นปรารถนาฟันฝ่าอุปสรรค โดยใช้สติปัญญาตัดสินใจ