กิจกรรมปีการศึกษา 2561

วันที่ 24- 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนดอนแรดวิทยาจัดโครงการค่ายหุ่นยนต์พื้นฐาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนดอนแรดวิทยา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน และมีโรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขต 6 ศรีนครเตา เข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย และโรงเรียนโนนเทพ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียตริจากนายกิตติพงษ์ แซ่เตียว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เป็นวิทยากร

ดูเพิ่มเติมได้จากที่นี้